Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódóan

Bonus-Cafeteria Kft (2018.10.01.)

Adatvédelmi szabályzat– tevékenységi, adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatás
Hatályos 2018. október 01. napjától
A jelen tájékoztatás célja, hogy a www.bonus-cafeteria.hu honlapon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatvédelmi és adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információt nyújtson Önnek annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéről és a szükséges hozzájárulások megadásáról megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában hozzon döntést.
A tájékoztatás és az adatkezelési tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,

A www.bonus-cafeteria.hu honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a Bonus-Cafeteria Kft -t (székhely: 7400 Kaposvár, Kőrösi Csoma Sándor utca 99., cégjegyzékszám: 14 09 306695) illeti, aki a jelen szabályzatban megjelölt tevékenységek kapcsán Adatkezelő.
Az Adatkezelő kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe:
ugyfelszolgalat@bonus-cafeteria.hu
Adatfeldolgozó:

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.:
Székhely és postázási cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Cégjegyzékszám: 01-10-046975
E-mail: info@ens.hu

Az adatkezelés jogalapja:
A vonatkozó jogszabályok alapján kötelező adatkezelési, adatmegőrzési, adattovábbítási kötelezettség teljesítése, illetőleg az érintett hozzájárulása.
A Bonus-Cafeteria Kft. esetében a megbízó munkáltatókkal megkötött szerződések teljesítése.
A www.bonus-cafeteria.hu honlapon, vagy azon keresztül elérhető bármely marketing célú szolgáltatás, illetőleg felhasználói regisztráció vonatkozásában a szolgáltatást igénybe vevő, illetve a honlapra regisztráló érintett hozzájárulása.
A www.bonus-cafeteria.hu honlap használata során keletkezett és az ún. cookie-k által tárolt adatok alapján végezett profilalkotási tevékenység vonatkozásában az érintett hozzájárulása.
Valamennyi felsorolt esetben az adatkezelés jogalapja az adott Társaság jogos érdeke is, továbbá jogos érdeken alapulhat az adatkezelés fennálló tartozás, rendezetlen követelés vagy jogvita lezárása, jogi, adójogi, könyvvizsgálati és számviteli kötelezettség teljesítése, csalások megelőzése, illetve a felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása érdekében.
A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):
Név; E-mail; Telefonszám;
Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok helyességéért és teljes körűségéért Ön felelős, ideértve azt is, hogy bármely adatkezeléssel járó szolgáltatást a saját nevében vesz igénybe, és magánszemély esetén az életkora 18 évet meghaladja, vagy rendelkezik törvényes képviselő hozzájárulásával.
Tájékoztatjuk, hogy a www.bonus-cafeteria.hu weboldal működésével kapcsolatban a www.bonus-cafeteria.hu weboldal ún. cookie-k által egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokat is gyűjt remarketing és a weboldal fejlesztése céljából. A www.bonus-cafeteria.hu honlap cookie szabályzata, az ilyen módon gyűjtött és kezelt adatok köre, az ilyen adatokra vonatkozó adattovábbítás címzettjei az alábbi tájékoztatón tekinthető meg.
COOKIE SZABÁLYZAT: https://www.bonus-cafeteria.hu/cookie/
Az adatkezelés időtartama:
A kötelező adatkezelés eseteit kivéve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.
Az adatkezelés célja:

 • személyes adatok továbbítása a Bonus-Cafeteria Kft honlapon megjelenő pénzügyi intézmények, befektetési vállalkozások, pénzpiaci közvetítők, biztosítók részére az Önnel való személyes kapcsolatfelvétel céljából az érdeklődéssel érintett pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozóan,
 • az Önnel való közvetlen kapcsolatfelvétel a Bonus-Cafeteria Kft., illetve a Bonus Cafeteria alvállalkozói által telefonon és email-en keresztül,
 • közvetlen üzletszerzés (közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások, melyek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, nyújtásával közvetlenül kapcsolatos reklám vagy címzett reklámküldemény továbbítása az Ön részére),
 • gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése az Ön részére email-en,
 • hírlevelek, ajánlatok küldése az Ön részére,
 • a Bonus-Cafeteria Kft szolgáltatásaira, vagy azokkal összefüggésben készülő felmérések küldése az Ön részére,

Tájékoztatjuk, hogy pénzpiaci, biztosítási, befektetési szolgáltatásra vonatkozó érdeklődés alkalmával írásban vagy elektronikus úton megadott személyes adatait az adott tevékenységet végző Társaság, valamint az érdeklődésével érintett pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatás szolgáltatója, illetve az ilyen szolgáltató megbízott üzletkötőin vagy ügynökein túlmenően az adatok felvételével, kezelésével megbízott adatfeldolgozók ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk, hogy a jelen szabályzatban nevesített vagy hivatkozott harmadik személyeken kívül az Ön személyes adatai harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, kivéve a jogszabály alapján kötelező adatátadást, különösen, de nem kizárólagosan ideértve a jogszabályon alapuló bírósági, hatósági megkeresést.
Felhívjuk figyelmét, hogy a www.bonus-cafeteria.hu honlapon elérhető hírlevél feliratkozás során a megadott személyes adatainak kezelésére, továbbítására és átadására vonatkozó kifejezett hozzájárulás megadására köteles. A hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatainak a kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén, illetőleg leiratkozás által:

Email: ugyfelszolgalat [kukac(@)] bonus-cafeteria.hu
Postacím: Bonus-Cafeteria Kft., 1118 Budapest, Rahó utca 3-5 C331.

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem korlátozzák, a GDPR alapján a magánszemélyek számára az alábbi jogok biztosítottak:

 • Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni a kezelt személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez;
 • Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
 • Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését, amennyiben az nem banktitok, biztosítási titok vagy értékpapírtitok;
 • Korlátozáshoz való jog – joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen az adatkezelés felfüggesztésre kerüljön a személyes adatai összességének vagy egy részének kapcsán, amennyiben az nem banktitok, biztosítási titok vagy értékpapírtitok;
 • Kifogásolási jog – joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adata kezelése ellen, kivéve ha az banktitok, biztosítási titok vagy értékpapírtitok; továbbá joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő kezelése ellen;
 • Az adatok hordozhatóságához való jog – joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy harmadik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa;
 • Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog – joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve az olyan profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne Önre, illetve jelentős hatással járna.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön fenti jogosultságok gyakorlására vonatkozó kérelmét az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, illetőleg választ ad, és döntéséről, illetőleg válaszáról Önt írásban tájékoztatja. Törlés, korlátozás vagy kifogásolás esetén, amennyiben az Adatkezelő a kérelem megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az Ön adatait zárolja, és erről, valamint a kérelem alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a kérelemben foglalt jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Ön választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.
Ha az adatvédelemmel, az Ön jogaival, illetve azok gyakorlásának módjával kapcsolatban kérdései vannak, az alábbi elérhetőségen az adatkezelők állnak rendelkezésére:

Email: ugyfelszolgalat [kukac(@)] bonus-cafeteria.hu
Postacím: Bonus-Cafeteria Kft., 1118 Budapest, Rahó utca 3-5 C331.

Az Adatkezelő adatokat az EU területén kívülre továbbítanak olyan országba, illetőleg olyan szolgáltató részére, amely megfelel a GDPR követelményeinek. Adatkezelő a szerződött partnereivel kötött megállapodásokban, továbbá megbízottai, közreműködői és munkavállalói felé biztosítja a jelen szabályzatban és a kapcsolódó belső szabályzatokban foglalt követelmények betartását.
Az Adatkezelő az Ön személyes adatai védelme érdekében megfelelő mértékű műszaki és szervezeti intézkedéseket tesz, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy egyetlen informatikai rendszer sem nyújthat teljes körű védelmet. Folyamatos az informatikai fejlesztés a titkosítás, hozzáférés, jogosultsági szintek és archiválás kapcsán annak érdekében, hogy megakadályozzuk a rendszerünkben lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, továbbá a személyes adatok jogalap nélküli tárolását.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Email cím: ugyfelszolgalat [kukac(@)] naih.hu

A jelen Adatvédelmi Szabályzat bármikor egyoldalúan módosítható az Adatkezelő által.
Bonus-Cafeteria Kft
Adatkezelő